В ДГ „Слънце“ се отглеждат, обучават и възпитават 48 деца от 2 до 7 години, разпределени в 2 разновъзрастови групи.

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип – от 1 директор, 3 висококвалифицирани учители, 1 медицинска сестра,  отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ  в любимо място за всяко дете. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Директор: Светла Младенова Младенова

Магдалена Златкова Василева – готвач

Екип на Първа сборна група:

Учители:

Евелина Валентинова Петкова

Илина Йорданова Илиева

Десислава Благоева Димитрова -/заместващ/

Пом.възпитатели:

Росица Димитрова Тертерян

Снежана Димитрова Йорданова

Екип на Подготвителна сборна група:

Учители:

Светла Младенова Младенова

Миглена Марианова Григорова

Пом. възпитатели:

Ваня Ванева Миленкова

Боянка Георгиева Петрова