ДЕТСКА ГРАДИНА – с. ИСКРЕЦ

История: ДГ  „Слънце“ е детска градина с установени традиции в отглеждането и възпитанието на деца на територията на Община Своге. При нас децата са заобиколени от любов и грижи, които стимулират развитието им като щастливи и свободни личности. 

ДГ  „Слънце“ е чудесна възможност за Вашето дете. При нас то ще прекара неповторим ден в среда, която е емоционално наситена, където може да учи, играе, рисува и пее. При нас обучението и възпитанието се прилагат под формата на игра, а учителят е винаги насреща, за да даде приятелски съвет. Тук детето Ви ще открие много чудесни приятели!

Материална база

Детската градина се финансира от община Своге. Разполагаме с добра материална база, като обширният ни озеленен двор предоставя пространство за изява и игра. Стаите и занималните са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

Мисия на детската градина

“КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

МИСИЯТА на детската градина, като обществена и образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, така че да предлага високо  качество на живот на детето дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Тя се основава на въведените добри практики, постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, оценките на различни институции и родителите,  Закона за предучилищното и училищното образование , който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията  и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички  участници в предучилищното образование – децата, учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти , както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

Цялостната  педагогическа дейност  в детската градина е насочена към изпълнението на ДОС за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване  на естетическите и познавателните потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете.

Визия на детската градина

ВИЗИЯТА  на ДГ  е детска градина на образовани,  компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца- знаещи, можещи, деца с култура и ценности полезни за обществото. Център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водещо и популярно детско заведение, конкурентноспособно и проспериращо.

 Детска градина на истински щастливи деца, учители, родители. Уникално, със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, записване и отписване на децата по желание на родителите и групово разпределение, съобразно възрастта на децата.

Знания и умения, подчинени на ключовите компетенции в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочено към позитивно общуване между различните субекти, постигане на личен успех на детето.

Приобщаващо образование – обща и допълнителна подкрепа на деца със СОП във всички възрастови групи съгласно изискванията по чл. 187 т. 1,2 от ЗПУО. Високо качествена работа на педагогическия  екип с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата . Представяне на добри педагогически практики пред родителската общественост – педагогически ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата. Използване  на иновативни техники – мултимедия за постигане на образователните цели. Семейството – гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата. Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие с ДГ за развитие личността на детето.  Сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори  за иновативен образователен мениджмънт. Партниране с родителите, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата.